Bankordlista

A

Aktie
Ägarandel i aktiebolag.

Aktiefond
En aktiefond har minst 75 procent av fondförmögenheten i aktier och andra aktierelaterade instrument.

Allegat
Verifikation, bankernas benämning på uttags- och insättningsblanketter.

Amortering
Periodisk avbetalning på en kapitalskuld.

Amorteringsfrihet
Tid under vilken amortering inte behöver göras.

Amorteringstid
Den tid under vilken amortering sker.

Andel
När du sätter in pengar i en fond köps andelar för det insatta beloppet. Hur många du får beror på andelsvärdet vid inköpstillfället.

Annuitet
Belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Annuitet innebär att summan av ränta och amortering är konstant, dvs samma summa varje gång. I samma takt som räntedelen minskar ökar amorteringsdelen. Jämför rak amortering.

Falsk annuitet, eller bibehållen annuitet, innebär att den avtalade annuiteten behålls även om räntan skulle förändras. Det påverkar i stället återbetalningstiden.

Anskaffningsvärde
Det sammanlagda värdet av insatt belopp och eventuell utdelning. Används vid beräkning av reavinst eller reaförlust. Vid försäljning räknas ett genomsnittligt anskaffningsvärde fram per andel.

Autogiro
Ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar. Pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.

Avkastning
Resultatet av en ekonomisk satsning, t.ex. räntan på obligationer eller utdelningen på aktier. 

B

Bankdag
Dag då svenska banker har öppet, dvs måndag-fredag som inte är helgdag.

BankID
BankID är en bankgemensam tjänst för elektronisk identifiering och underskrift på Internet. De banker som är med i samarbetet är Ikano Bank, FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Danske Bank i Sverige, Länsförsäkringar Bank, SkandiaBanken, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen.

Banksekretess
Innebär att banken har tystnadsplikt och inte får avslöja för obehöriga vilka förhållanden en kund har till banken.

Basbelopp
Fastställes en gång om året av regeringen enligt Lagen om allmän försäkring. Basbeloppet speglar prisnivåns förändringar och ligger till grund för beräkningen av bl a studiemedel och pension.

Betalningsanmärkning
Får man när kronofogden eller domstol har fastställt
betalningsskyldigheten för en obetald skuld. Denna finns registrerad i tre år och kvarstår även om skulden betalas.

Betalningspåminnelse
Uppmaning från t ex kreditgivaren att betala en förfallen fordran.

Boendekostnad
Totalkostnaden för att bo i en viss bostad, dvs summan av driftskostnader, amorteringar samt räntekostnader och avdrag för ev. skattelättnader. Jämför driftskostnad.

Borgen
Förbindelse av en eller flera fysiska eller juridiska personer att gentemot kreditgivaren svara för kredittagarens betalningsförpliktelser om denne inte skulle fullgöra dessa.

Borgensman
Den person (fysisk eller juridisk) som går i borgen för en annan persons lån.

Borgenär
Fordringsägare, t.ex. kreditgivare, den som lånat ut pengar. Jämför gäldenär.

Bottenlån
Lån mot pantbrevssäkerhet i regel inom ca 70% av fastighetens marknadsvärde. Jämför topplån.

Bunden ränta
Ränta som ligger fast vid en bestämd räntesats under en given tid. Jämför Rörlig ränta. 

C

Courtage
Avgift vid köp eller försäljning av värdepapper. 

D

Deflation
Allmän sänkning av prisnivån/uppgång i penningvärdet. Jämför Inflation.

Depå
Förvar av aktier och andra värdepapper hos bank eller fondkomissionär.

Driftskostnad
Kostnad för driften av fastigheten. T ex uppvärmning, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring, förvaltning m.m. Jämför Boendekostnad.

Dröjsmålsränta
Ränta som en gäldenär måste erlägga om han inte betalar en skuld i tid. 

E

Effektiv ränta
Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader t.ex. aviserings- och uppläggningsavgifter uttryckt som årlig ränta på lånet. Man tar även hänsyn till hur ofta betalningen sker. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar. Effektiv ränta kan också ange vad man får i avkastning på olika former av sparande. 

F

Fondbolag
Det bolag som förvaltar fonden. Bolaget måste vara registrerat hos Finansinspektionen.

Fysisk person
Enskild människa. Jämför Juridisk person.

Förvaltare
Den som sköter fondens placeringar och köper och säljer värdepapper.

Förvaltningsavgift
En löpande avgift som fondbolaget tar ut för att förvalta och administrera fonden. 

G

Girera
Via girosystem överföra pengar från ett konto till ett annat.

Gäldenär
Betalningsansvarig, t.ex. kredittagare, den som lånat pengar. Jämför borgenär. 

I

Index
Ett index visar hur den genomsnittliga utvecklingen för en viss marknad har varit. Genom att jämföra med ett relevant index kan man mäta hur bra en viss fond har utvecklats.

Inflation
Stegring av prisnivån/försämring av penningvärde. Jämför Deflation.

Inkasso
Förfarande genom vilket en borgenär kan få betalt för sin fordran.

IPS
Individuellt pensionssparande. Det gör det möjligt för dig att bestämma hur dina pengar ska placeras.

Inteckning
Inskrivning hos tingsrätten i fastighetsbok av visst penningbelopp i fast egendom. Jämför Pantbrev. 

J

Juridisk person
Rättssubjekt som t ex bolag, föreningar, stiftelser m m. Jämför fysisk person. 

K

Kapitalkostnad
Utgifter för ränta och amortering på ett lån.

Knävlig
Gammalt småländskt ord som betyder besvärlig, irriterande och jäklig. Ikano Bank menar att knävliga avgifter är sådana avgifter som är omotiverade och otydliga. Där vi kommer ifrån slipper du knävliga avgifter.

Kredit
Lån.

Kreditgivare
Den som ger en kredit, t.ex. Ikano Bank. Jämför kredittagare.

Kreditprövning
Granskning av att en kreditsökande uppfyller kraven för att få en kredit. Man undersöker återbetalningsförmågan och möjligheten att lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kredittagare
Den som får en kredit, kunden. Jämför kreditgivare.

Kreditupplysning
Upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet. 

L

Lagfart
Inskrivning i fastighetsbok av fastighets-förvärv genom köp, arv etc.

Lagfartsbevis
Skriftlig handling som visar att lagfart beviljats. Beviset visar vem som är ägare till fastigheten.

Låneskydd
En särskild låneförsäkring som tar hand om ditt lån om något skulle hända dig. 

N

NAV-kurs
Fondandelarnas värde beräknas varje dag genom att marknadsvärdet av fondens tillgångar divideras med antalet andelar. Detta sk nettoandelsvärde (NAV) är det värde som redovisas i tidningarna. Förvaltningsavgiften och andra avgifter är redan avdragna i nettoandelsvärdet. 

P

Pantbrev
Handling utfärdad som bevis på inteckning i fastighet.

PIN-kod
PIN-koden använder du tillsammans med ditt personnummer för att identifiera dig och få tillgång till dina personliga uppgifter, på vår hemsida, talsvar eller vid kontakt med Kundservice. Den skickas hem till dig i ett separat kuvert när du blir kund i banken. 

R

Rak amortering
Amortering med lika stort belopp vid varje förfallodag. Utöver amorteringsbeloppet tillkommer ränta som beräknas på den aktuella restskulden. Jämför annuitet.

Revers
Se skuldebrev.

Ränta
Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av marginalen. Jämför marginal, räntebas.

Reporänta
Riksbankens viktigaste styrränta. Den används för att påverka de korta marknads-räntorna och därigenom även bostadslåne-institutens rörliga utlåningsräntor och bankers räntor.

Räntelagen
Den lag som reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut av gäldenärer som är i dröjsmål med betalning. Räntelagen tillämpas endast om ej annat avtalats.

Räntepunkt
Punkt betyder i samband med ränta en hundradels procent, dvs 0,01 %.

Räntesats
Räntans storlek uttryckt i procent av aktuell kapitalskuld.

Rörlig ränta
Räntan på lånet är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan. Jämför bunden ränta. 

S

Skuldebrev
Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller skriftligt erkännande av en penningskuld.

STIBOR
Stockholm Interbank Offered Rate. Ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra på andra löptider än över natten.

Säkerhet
Fast eller lös egendom eller borgen som kredittagaren lämnar för att minska kreditgivarens risk för förlust på krediten. 

T

Topplån
Topplån är ett lån som ofta tas för att täcka den del av ett bostadslån (ca 10-15%) vid fastighetsköp som inte täcks av ett bottenlån. Detta lån har en högre risk än bottenlånet då det ofta saknar säkerhet. Numera används dock inte termen topplån längre då man högst får låna 85% av bostadens värde.

TKA

Total Kostnadsandel. Den totala kostnadsandelen är de sammanlagda kostnaderna (där bl a förvaltningsavgift och courtage ingår) dividerade med det genomsnittliga totala nettotillgångsvärdet.

U

UC -Upplysningscentralen
Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Ofta används ordet UC i betydelsen "kreditupplysning".

Uppläggningsavgift
Avgift för uppläggning av bl a banklån. 

Valutadag
Den dag som en insättning valuteras kontohavarens konto.

Valutera
Att tillföra ett bankkonto medel. Det är också att bestämma den dag, valutadag, som är utgångspunkt för ränteberäkning.

Ö

Överhypotek
Det belopp med vilket en pants värde enligt pantbrev överstiger det skuldbelopp som panten utgör säkerhet för. Överhypotek kan användas som säkerhet för andra lån.

Tyck till
Din vardag