Bolagsstyrning

Ikano Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Ikano S.A. i Luxemburg. Banken har sitt juridiska säte i Älmhult. Bolagsstyrningens roll i Ikano Bank är att skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägande, en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god och transparent kommunikation med bankens intressenter.

Svenska bankers verksamhet regleras i lag och bankverksamhet får endast bedrivas efter tillstånd från den svenska Finansinspektionen. Finansinspektionen utövar en omfattande tillsyn över bankens verksamhet i Sverige och i de länder där banken bedriver verksamhet i filial. Filial innebär att den utländska verksamheten utgör en del av den svenska juridiska personen. Bankens utländska filialer står även under en begränsad tillsyn av finansinspektionen i det aktuella landet.

Tillsynen innebär att banken till Finansinspektionen levererar en omfattande rapportering avseende bland annat bankens organisation, beslutsstruktur, interna kontroll, villkor för bankens kunder och information till privatkunderna. Finansinspektionen genomför även platsbesök, både i Sverige och i de utländska filialerna.

Utöver ovanstående lagar och regler har Ikano Bank flertalet policyer som skapar de övergripande ramarna för verksamhetens styrning och som föreläggs styrelsen årligen för beslut. Banken har även ett flertal allmänna riktlinjer och instruktioner.

Den operativa verksamheten är organiserad i sex geografiska affärsenheter: Sverige samt de fyra utländska bankfilialerna i Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. Huvudkontoret med ledning och staber ligger i Malmö. Stabsfunktionerna utgörs av ekonomi, HR, försäljning och marknad, inköp, projektkontor, IT, kredit, juridik, riskkontroll och compliance.

Huvudkontor:
Ikano Bank AB (publ)
Hyllie Boulevard 27
215 32 Malmö
E-mail: bank@ikano.se

Organisationsnummer: 516406-0922

Etableringsår:
1995

VD:
Stefan Nyrinder

Styrelse:
Mats Håkansson, styrelseordförande
Lars Thorsén
Olle Claeson
Jean Champagne
Heather Jackson
Diederick van Thiel

Complianceansvarig:
Per Schmidt

Revisor:
Jan Palmqvist, Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Revisor i Ikano Bank AB (publ) sedan 2013.

Tyck till
Din vardag